Integritetspolicy

Information vi samlar in
Det finns ett flertal sätt dina uppgifter kan hamna hos oss. Att du valt att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, att du valt att anmäla dig till något av våra event, eller att du fyllt i en intresseanmälan under någon av våra artiklar. Vilken information vi samlar in beror alltså på vad du gör.

Prenumeration av nyhetsbrev
Vi sparar undan e-post.

Eventinbokning
Vi sparar undan namn, e-post samt telefon.

Intresseanmälan
Namn, e-post, telefon samt ev. adressuppgifter.

Varför behöver vi dessa uppgifter?
Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Laika Consulting utför är att tillhandahålla och utföra våra tjänster gentemot dig.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För hantering av prenumerationer av nyhetsbrevBerättigat intresse
För utskick av erbjudanden och marknadsföringBerättigat intresse
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i eventBerättigat intresse
För att kunna hantera eventuella intresseanmälningarBerättigat intresse


Berättigat intresse
Berättigat intresse innebär att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Utan dina uppgifter kan vi inte skicka dig ditt nyhetsbrev, boka in dig på eventet eller tillgodose dig med den information du beställt.

Delning av personuppgifter
Laika Consulting säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Det finns dock fall där vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter.

Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.

Behandling av dina personuppgifter
Laika Consulting behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de få fall som personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras av Laika Consulting så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Laika Consulting gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och vidtar också rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och korrekta.

Dina rättigheter
Rätt att bli raderad.  Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.

Rätt till dataportabilitet. Du ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag.

Kontakta info@laika.se om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter.

Om du har klagomål
Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se